dzisiaj jest: 23 lutego 2020. imieniny: Romana, Izabela, Damian
wersja polska
Rewitalizacja

OGŁOSZENIE

Gmina Korczew przystąpiła do sporządzenia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023”. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej Gminy. Wdrożenie działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej ma doprowadzić do likwidacji koncentracji negatywnych zjawisk w tych obszarach.

Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.

W związku z powyższym Wójt Gminy Korczew zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 15.06.2016 (środa) w Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie (sala gimnastyczna) o godzinie 16.00

Spotkanie będzie składać się z dwóch części.

W pierwszej części przedstawiona zostanie prezentacja, w trakcie której omówione zostaną podstawowe zagadnienia dot. rewitalizacji oraz cel opracowania Programu Rewitalizacji. 

W drugiej części odbędzie się dyskusja nt. aktualnych problemów gminy
i oczekiwań społecznych  w kwestii działań rewitalizacyjnych oraz rozprowadzona zostanie ankieta w tym zakresie.
 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.

 Wójt /-/ Sławomir Wasilczuk

==============================================================================

==============================================================================
Korczew 17.05.2016 r.

Gmina Korczew jest w trakcie opracowywania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023”.

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej Gminy Korczew. Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się
o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.
 

Niezbędnym elementem opracowania niniejszego dokumentu są konsultacje społeczne. Udział mieszkańców będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Programu Rewitalizacji, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych oraz technicznych. 

W związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 17.05.2016 r. do 10.06.2016 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Korczew mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia inwestycyjne w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy życia na jej terenie. 

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Urzędu Gminy, w  pokoju nr 6  oraz na stronie internetowej www.korczew.pl

  Wójt 

Sławomir Wasilczuk

Ankieta